EN | s

Educatie

De afdeling Humane Genetica ziet onderwijs en opleiding als een belangrijke kerntaak. Binnen de afdeling wordt de opleiding tot klinisch geneticus verzorgd aan arts assistenten (AIOS).

Deel dit

Er zijn altijd co-assistenten en semi-artsen werkzaam op de polikliniek Klinische Genetica.

Naast de specialistenopleidingen dragen we als afdeling bij aan onderwijs aan geneeskunde studenten en andere studierichtingen. Bijna alle artsen krijgen steeds vaker in hun werk te maken met erfelijke aandoeningen en genoomdiagnostiek. Daarom spelen we een belangrijke rol in het onderwijs aan geneeskunde studenten over de humane genetica.

Ook bieden we stageplekken voor een wetenschappelijke, of praktische stage aan studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast is een aantal stafleden betrokken bij programma’s van de Geneeskunde Faculteiten en andere studierichtingen, en op nationaal niveau actief in onderwijsontwikkeling. 

Voor andere medisch specialisten en huisartsen verzorgen we onderwijs in de vorm van bij- en nascholing. In de nabije toekomst gaan we als afdeling Humane Genetica ook publiekslezingen.

Educatie en Opleidingen (laboratorium)

De afdeling Humane Genetica is door de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) erkend als opleidingsinstituut.

De afdeling leidt op voor het specialisme laboratoriumspecialist klinische genetica (LSKG). De VKGL houdt een register bij van erkende LSKGs en heeft een professionele standaard opgesteld (2019) waarin de taken, verantwoordelijkheden en competenties van de LSKG zijn vastgelegd.

De belangrijkste taak van de LSKG is het maken van uitslagbrieven voor artsen die onderzoek aanvragen voor patiënten die mogelijk drager zijn van een erfelijke ziekte. De LSKG heeft kennis nodig over erfelijkheid, de afwijkingen in het genoom, de manieren om die afwijkingen op te sporen en over de manieren waarop deze worden verklaard.

De belangrijkste taak van de LSKG is het maken van uitslagbrieven voor artsen die onderzoek aanvragen voor patiënten die mogelijk drager zijn van een erfelijke ziekte. De LSKG heeft kennis nodig over erfelijkheid, de afwijkingen in het genoom, de manieren om die afwijkingen op te sporen en over de manieren waarop deze worden verklaard.

Gepromoveerde (medisch) biologen (of mensen die van een vergelijkbare opleiding komen) kunnen worden toegelaten tot de opleiding. De opleiding duurt vier jaar en is vastgelegd in een persoonlijk opleidingsplan. De LSKG i.o. (in opleiding) is zelf verantwoordelijk voor het slagen van de opleiding. Hierbij speelt het zelf leren, in samenwerking met de werkomgeving en het bijhouden van een portfolio, een belangrijke rol. De opleider en plaatsvervangend opleider coördineren de opleiding en helpen bij het doorlopen van het programma. De medewerkers van de afdeling vervullen daarbij vanuit hun specifieke eigen expertise een rol als mede-opleider. Bij het doorlopen van vakinhoudelijke modules, waarin de diagnostische methodes en hun toepassing bij een ruime variatie aan erfelijke aandoeningen aan bod komen, verwerft de LSKG i.o stapsgewijs de competenties die nodig zijn voor het zelfstandig uitoefenen van het vak. Een regelmatige feedback vanuit de werkomgeving staat daarbij centraal, onder andere via KPBs (korte praktijk beoordelingen).

Ook na het afronden van de opleiding en registratie bij de VKGL als LSKG, is er sprake van “life long learning”. Dit is een voorwaarde voor herregistratie na iedere 5 jaar. Naast de landelijke registratie kan een LSKG ook registratie aanvragen op Europees niveau als “Clinical Laboratory Geneticist” bij de European Board of Medical Genetics (EBMG).

Op de polikliniek Klinische Genetica worden artsen in opleiding tot specialist (AIOS) tot klinisch geneticus opgeleid. Zowel lokaal als landelijk bestaat een onderwijsprogramma voor hen. Ook AIOS van andere specialismen, zoals de kindergeneeskunde zijn welkom voor een stage.

Verklarende woordenlijst

AIOS: Arts assistent in opleiding
Genoom: Naam voor de verzameling van alle genen van de mens
Diagnostiek: Onderzoek
Bachelor: Iemand die een deel van een wetenschappelijke opleiding of een HBO-opleiding heeft afgerond
Co-assistent: Een student geneeskunde die wordt opgeleid tot arts
Semi-arts: Een geneeskunde student die in het laatste studiejaar zit
Faculteit: Afdeling binnen een universiteit
Opleidingsinstituut: opleiding/school
Competenties: Eigenschappen die je kunt aanleren en ontwikkelen
Genoom: Naam voor de verzameling van alle genen van de mens
Gepromoveerd: Mag Dr. voor zijn/haar naam zetten)
Portfolio: Map met voortgang van de opleiding
Expertise: Vakkennis
Modules: Lesblok/onderdeel
Life long learning: Een leven lang leren om bevoegd te blijven om je vak uit te kunnen oefenen
Herregistratie: Opnieuw registreren